Novela zákona o vysokých školách

Byl jsem zpravodajem poslanecké sněmovny a garantem poslaneckého klubu ANO pro novelu zákona o vysokých školách, sněmovní tisk č. 156.

Předchozí novela zákona o vysokých školách z roku 2016 zavedla nový systém akreditací. V přechodných ustanoveních bylo stanoveno pouze tříleté přechodné období, v rámci kterého vysoké školy mají získat akreditace pro stávající studijní programy podle nových pravidel.

Proces akreditace nových studijních programů se oproti původním předpokladům zpomalil. Národní akreditační úřad pro vysoké školství do současné doby udělil akreditaci pouze jednotkám studijních programů. Z uvedeného se bylo možno oprávněně domnívat, že se nepodaří včas akreditovat nové studijní programy na všech vysokých školách tak, aby mohlo dojít k hladkému přechodu mezi dosavadními a novými studijními programy, což by výrazně poškodilo stávající studenty těchto programů.

Z toho důvodu bylo navrženo uvedenou dobu akreditace prodloužit do 31. prosince 2024 – a to jak u studijních programů akreditovaných na dobu 3 let od 1. září 2016 (tedy do 31. srpna 2019), tak u studijních programů akreditovaných na delší dobu, odpovídající původní době̌ akreditace stanovené rozhodnutím o akreditaci vydaným před výše zmíněnou novelou zákona o vysokých školách z roku 2016.

Navržené nové datum konce platnosti dosavadních akreditací 31. prosince 2024 odpovídá konci platnosti akreditace přibližně u dalších 160 dosavadních programů. Z toho důvodu je toto datum určeno jako termín konce platnosti akreditace všech dosavadních „starých“ studijních programů, což umožní studentům řádně tyto obory ukončit ve stanovených termínech.  Novela zákona zároveň vhodným způsobem omezuje přijímání nových uchazečů ke studiu do takto prodloužených programů.

Cílem navrhované právní úpravy bylo především ochránit práva studentů a zajistit jejich dostudování v uvedených studijních programech. Omezení přijímání uchazečů ke studiu bylo navrženo z důvodu, že cílem legislativní změny je zejména zajištění možnosti dostudování v daném studijním programu, nikoliv zahájení studia dalšími uchazeči.

Tato novela zákona byla schválena na 16. schůzi poslanecké sněmovny podle § 90, odst. 2, jednacího řádu (tj. tzv. ve „zrychleném řízení“).

Napsat komentář